Lạm phát là gì? Những tác động của lạm phát đến nền kinh tế. Lạm phát là một vấn đề lớn trong nền kinh tế mà hầu hết các nước trên thế giới đều phải đối mặt. Lạm phát không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế của một quốc gia mà còn tác động